Imieniny:

12.10.2017

Konsultacje - wyznaczenie obszaru

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie.

Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29 marca 2016r. do dnia 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 w formie:
I. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres sekretariat@opolelubelskie.pl
b. drogą korespondencyjną na adres: Gmina Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
c. bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (parter), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim

Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl w zakładce „Aktualności”
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Opola Lubelskiego pod adresem internetowym www.opolelubelskie.pl w zakładce „Aktualności”
• w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
• w pok. 220 Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
II. Debaty publicznej z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającej wyrażenie opinii, propozycji uwag dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie a także oraz składanie ich do protokołu konsultacji z debaty publicznej. Debata odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016r. w godz. 17.00-20.00 w Sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, przy ul. Lubelskiej 30, 24-300 Opole Lubelskie
III. Zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: Marcelina Dziechciarz, Izabela Zarzycka, Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, pok. 220 (II piętro), w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 29 marca 2016r. do dnia 29 kwietnia 2016r.

Uwaga:

1. Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie.
2. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
• z datą wpływu przed dniem 29 marca 2016r. i po godz. 15:00 w dniu 29 kwietnia 2016r.,
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych
• przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie debaty publicznej z interesariuszami rewitalizacji oraz protokołu sporządzonego w trakcie przyjmowania uwag ustnych).
3. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
4. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska

Diagnoza-obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - I - kliknij (PDF 20MB)

Diagnoza-obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - II - kliknij (PDF 60MB)

Czytaj więcej