Imieniny:

10.03.2017

Zgłoś zadanie do GPR

Zachęcamy do składania propozycji projektów - zadań rewitalizacyjnych.

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie prosimy wszystkich zainteresowanych zlokalizowanych w granicach obszaru rewitalizacji lub chcących podjąć działania na rzecz osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, o przesłanie do dnia 24 marca 2017 r. propozycji planowanych przez Państwa projektów– zadań rewitalizacyjnych (zarówno inwestycyjnych jak i miękkich) mogących uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lub finansowanych z innych źródeł, w tym środków prywatnych.

Mapa obszaru, który został objęty rewitalizacją jest załączonaponiżej a także dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim (pokój 205, II piętro) i na stronie internetowej www.umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl –jako załącznik do Uchwały Nr XX/130/2016 z dnia 17.06.2016r.

Każde z zadań prosimy opisać wg załączonego poniżej wzoru karty zgłoszenia a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@opolelubelskie.pl lub na adres Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego i pozostawić na Punkcie Obsługi Klienta (parter).

Należy pamiętać, że aby dane zadanie mogło ubiegać się o finansowanie ze środków zewnętrzny musi znaleźć się na liście projektów umieszczonej w opracowywanym Gminnym Programie Rewitalizacji.

Chcąc uzyskać jak największy związek Państwa zadań z głównymi problemami, jakie ustalono na etapie diagnozowania obszaru rewitalizacji, poniżej przedstawiono wymagania, jakie powinny spełnić. Proszę pamiętać, że wysoka ocena Państwa zadań przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym, zależy od stopnia, w jakim będą one stanowiły odpowiedź na wskazane problemy. Propozycje projektów powinny:
• przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
• być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji
Projekty powinny również realizować następujące cele:
1) eliminować lub ograniczać występowanie negatywnych zjawisk społecznych tak jak niski kapitał społeczny i zjawisko wykluczenia społecznego,
2) poprawiać warunki mieszkaniowe w obszarze rewitalizacji,
3) sprzyjać podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji,
4) poprawiać poziom obsługi komunikacyjnej w obszarze rewitalizacji,
5) poprawiać jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznych (place miejskie, ulice)
6) poprawiać funkcjonalność infrastruktury społecznej oraz rozszerzać ofertę tych instytucji kierowaną do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji,
7) ponosić wrażliwość społeczną w obszarze zanieczyszczania środowiska (spalanie śmieci)
8) sprzyjać zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturalnego obszaru rewitalizacji,
9) poprawiać niefunkcjonalne rozwiązania techniczne uniemożliwiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych.

UWAGA!
Przedmiotem zgłaszanego przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji mogą być tylko i wyłącznie zadania własne podmiotu/osoby zgłaszającej (zadania będą musiały zostać zrealizowane i sfinansowane przez podmiot zgłaszający). Umieszczenie zadania na liście przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji nie oznacza, że zgłoszone zadanie ma już zagwarantowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Podmiot zgłaszający powinien przeanalizować źródła finansowania zgłaszanego zadania. Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się podmiotu zgłaszającego/osoby o finansowanie zadania własnego ze środków Unii Europejskiej jest umieszczenie zadania na liście przedsięwzięć GPR.

Pliki do pobrania

pozostałe aktualności

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 • Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

  06/08/2018

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Zobacz więcej aktualności